Home
About Us
Doing Business
Virtual Fair
Order
 
Welcome to the Slovenian Business Portal, your gateway to all the information you need to do business in Slovenia.
It provides easy and convenient access to information about:

Doing Business in Slovenia
- basic countrydata and economic profile of the country
- comprehensive legal guide for traders and investors
- useful tips for living and doing business in Slovenia
- a survey of business legislation
- list of the main governmental bodies

Virtual Fair
- presentation of the main Slovenian companies
- business proposals from Slovenian companies
- list of service providers in Slovenia
- best places to eat and stay in Slovenia

This site is best viewed at 1024x768.

Recent changes to business legislation in Slovenia
Updated: March 2015
Act Amending the Implementation of the Republic of Slovenia Budget for 2014 and 2015 Act - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Ur.l. RS 95/14)
Act Amending the Fiscal Balance Act - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ – ZUJF-C (Ur.l. RS 95/14)
Act Amending the Tax Procedure Act - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2H (Ur.l. RS 90/14)
Act Amending Insurance Contracts Tax Act Zakon o spremembah Zakona o davku od prometa zavarovalnih poslov- ZDPZP-B (Ur.l. RS 90/14)
Zakon o spremembah Zakona o davku na finančne storitve : Act Amending Financial Services Tax Act - Zakon o davku na finančne storitve - ZDFS-A (Ur.l. RS 90/14)
Act Amending the Act Amending the Aliens Act - Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih - ZTuj-2B (Ur.l. RS 90/14)
Act Amending the Fiscal Balance Act - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ – ZUJF-B (Ur.l. RS 85/14)
Act Amending the Implementation of the Republic of Slovenia Budget for 2014 and 2015 Act - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 - ZIPRS1415 (Ur.l. RS 84/14)
Decree on Financial Incentives for Foreign Direct Investments - Uredba o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije (Ur.l.RS 62/14)
Act Amending the Personal Income Tax Act - Zakon o spremembah Zakona o dohodnini - ZDoh-2N (Ur.l. RS 50/14
Act Amending the Corporate Income Tax Act - Zakon o spremembah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - ZDDPO-2K (Ur.l. RS 50/14)
Act Amending the Implementation of the Republic of Slovenia Budget for 2014 and 2015 Act - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 - ZIPRS1415-A (Ur. l. RS 38/14)
Slovenian Sovereign Holding Act - Zakon o Slovenskem državnem holdingu ZSDH-1 (Ur.l. RS 25/14)
Financial administration act – Zakon o finančni upravi – ZFU (Ur. l. RS 25/14)
Takeovers Act - Zakon o prevzemih - ZPre-1 (Ur.l. RS 67/07-ZTFI, 1/08, 68/08, 35/11, 55/11, 105/11, 10/12, 38/12, 56/13, 63/13– ZS-K, 25/14)
Decree on entry of companies and other legal entities in the court register - Uredba o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register (Ur.l. RS 43/07, 5/10, 25/14)
Public Procurement Act - Zakon o javnem naročanju - ZJN-2 (Ur.l. RS 12/13*, 19/14)
Public Procurement in Water Management, Energy Transport and Postal Services Area Act - Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev - ZJNVETPS (Ur.l. RS 72/11*, 43/12, 90/12, 19/14)
Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing Act - Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma - ZPPDFT (Ur.l. RS 60/07, 19/10, 77/11, 108/12-ZIS-E, 19/14)
Decree defining the contents for the notification form for the concentration of undertakings - Uredba o vsebini obrazca za priglasitev koncentracije podjetij (Ur.l. RS 36/09, 3/14)
Aliens Act -Zakon o tujcih - ZTuj-2 (Ur.l. 50/11, 57/11 corr., 26/14)
Personal Income Tax Act - Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (13/11*, 9/12, 24/12, 30/12, 40/12-ZUJF, 75/12, 94/12, 96/13, 29/14)
Prevention of Restriction of Competition Act - Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence - ZPOmK-1 (Ur.l. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11, 57/12, 39/13, 63/13– ZS-K, 33/14)design e.orbit links