Slovenian Business Portal

LEGISLATION

Survey of the main business legislation
Act Implementingthe Customs Legislation of the European Union Zakon o izvajanju carinskezakonodaje Evropske unije – ZICZEU(Ur.l. RS 32/16)
Code of Obligations Obligacijski zakonik - OZ(Ur.l. RS 97/07*, 64/16, 20/18)
Foreign Exchange Act Zakon o deviznem poslovanju - ZDP-2(Ur.l. RS 16/08, 85/09, 109/12)
Payment Services, Services of Issuing Electronic Money and Payment Systems Act Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih - ZPlaSSIED (Ur. l. RS 7/18, 9/18 – corr)
Act Regulating a SupportiveEnvironment for Entrepreneurship Zakon o podpornem okolju za podjetništvo - ZPOP(Ur.l. RS 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17,13/18 – ZSInv)
Investment Promotion Act Zakon o spodbujanju investicij -ZSInv (Ur.l. RS 13/18)
Decree on the method of determiningthe conditions and criteria for allocatinginvestmentincentives and conditionsforstrategic investment Uredba onačinu ugotavljanja pogojevin meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo(Ur.l RS 47/18)
Promotion of Balanced Regional Development Act Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja -ZSRR-2 (Ur. l. RS 20/1157/12 in 46/16)
Financial Instruments Market Act Zakono trgu finančnih instrumentov –ZTFI-177/1817/19 – corr,  66/19)
Investment Funds and Management Companies Act Zakono investicijskih skladih in družbah za upravljanje - ZISDU-3(Ur.l. RS 31/15, 81/15, 77/16, 77/18)
Alternative Investment Fund Managers Act Zakon o upravljavcih alternativnihinvesticijskih skladov - ZUAIS(Ur.l. RS 32/15, 77/18)
Slovenian Sovereign Holding Act Zakon o Slovenskemdržavnem holdingu -ZSTDH-1(Ur.l. RS 25/14)
Book Entry Securities Act Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih - ZNVP-1 (Ur.l. RS 75/15, 74/16 – ORZNVP48, 5/17, 15/18,  43/19)
Banking Act Zakon o bančništvu - ZBan-2(Ur.l. RS 25/15, 44/16 – ZRPPB,77/16 – ZCKR, 41/17, 77/18 – ZTFI-1, 22/19 – ZIUDSOL,44/19)
Takeovers Act Zakon o prevzemih - ZPre-1(Ur.l. RS 67/07-ZTFI, 1/08, 68/08, 35/11, 55/11, 105/11, 10/12, 38/12, 56/13, 63/13– ZS-K, 25/14, 75/15)
Prevention of the Restriction of Competition Act Zakon o preprečevanju omejevanjakonkurence -ZPOmK-1 (Ur.l. RS 36/08, 40/09, 26/11, 87/11, 57/12, 39/13,63/13– ZS-K, 33/14, 76/15, 23/17)
Decree defining the contentsfor the notification form for theconcentration of undertakings Uredbao vsebini obrazca za priglasitevkoncentracije podjetij(Ur.l. RS 36/09, 3/14)
Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing Act Zakon o preprečevanju pranja denarjain financiranja terorizma – ZPPDFT-1(Ur.l. RS 68/16,  81/19)
Public Finance Act Zakon ojavnih financah - ZJF(Ur.l. RS 11/11*, 14/13 - corr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18)
Act on Services in the Internal Market Zakon o storitvah na notranjem trgu - ZSNT(Ur.l. RS 21/10)
Companies Act Zakon o gospodarskih družbah - ZGD-1(Ur.l. RS 65/09*, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13, 82/13, 55/15, 15/17,  22/19 – ZPosS)
Court Register Act Zakon o sodnem registru - ZSReg(Ur.l. RS, 54/07*, 65/08, 49/09,82/13-ZGD-1H, 17/15, 54/17,  16/19 – ZNP-1)
Decree on entry of companies and other legal entities in the court register Uredba o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register(Ur.l. RS 43/07, 5/10, 25/14, 54/15, 1/18)
Decree on the Standard Classificationof Activities Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti(Ur.l. RS 69/07, 17/08)
Public Procurement Act Zakon o javnem naročanju - ZJN-3(Ur.l. RS 91/15, 14/18
Legal Protection in Public Procurement Procedures Act Zakon o pravnem varstvu v postopkihjavnega naročanja - ZPVPJN(Ur.l. RS 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1I, 60/17, 72/19))
Foreigners Act Zakon o tujcih - ZTuj-2(Ur.l. RS 1/18*, 9/18 corr, 62/19)
Employment Relationship Act Zakon o delovnih razmerjih - ZDR-1(Ur.l. RS 21/13, 78/13 (corr), 47/15 – ZZSDT,33/16 – PZ-F,  52/16, 15/17, 22/19 – ZPosS,  81/19
Employment, Self-employment and Work of Foreigners Act Zakon o zaposlovanju,samozaposlovanjuin delu tujcev– ZZSDT (Ur.l. RS1/18*, 31/18)
Tax Procedure Act Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2(13/11*, 32/12, 94/12, 101/13-ZDavNepr, 111/13,25/14 – ZFU, 40/14 - ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19, 66/19)
Personal Income Tax Act Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (13/11*, 9/12, 24/12, 30/12, 40/12-ZUJF, 75/12, 94/12,96/13, 29/14, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19,66/19
Corporate Income Tax Act Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb - ZDDPO-2 (Ur.l. RS 117/06, 56/08, 76/08,5/09, 96/09, 110/09 - ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12,30/12, 94/12, 81/13, 50/14,23/15, 82/15,  68/16, 69/17, 79/18, 66/19)
Law on Tax on Profit from Disposal of Derivatives Zakon o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov - ZDDOIFI (Ur.l. RS 65/08, 40/12-ZUJF, 66/19)
Value Added Tax Act Zakon odavku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Ur.l. RS 13/11*, 18/11, 78/11, 38/12, 40/12-ZUJF, 83/12, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13-ZIPRS1415, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19, 72/19)
Real Property Transaction Tax Act Zakon o davku na promet nepremičnin - ZDPN-2 (Ur.l. RS 117/06, 25/16)
Gaming Tax Act Zakon odavku od iger na srečo - ZDIS(Ur.l. RS 57/1999, 85/01- ZIS-A)
Tax on Winnings from Conventional Games of Chance Zakon o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo – ZDDKIS (Ur.l. 24/08)
Tax on Lottery Tickets Zakon o davku od srečk – ZdavS(Ur. l. RS 63/13)
Financial Services Tax Act Zakon odavku na finančne storitve - ZDFS(Ur.l. RS, št. 94/12, 90/14)
Insurance Contracts Tax Act Zakon o davkuod prometa zavarovalnih poslov - ZDPZP(Ur.l. RS 96/05,* 90/14)
Excise Duty Act Zakon otrošarinah – Ztro-1 (Ur.l. RS 47/16)
Fiscal Balance Act Zakon za uravnoteženje javnih financ - ZUJF (Ur.l.RS 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A,99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415 , 107/13, 85/14 , 95/14, 24/15, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R,77/17 – ZMVN-1,  33/19 – ZMVN-1A, 72/19)
Accounting Act Zakon o računovodstvu - ZR(Ur.l. RS 23/1999, 30/02- ZJF-C, 114/06-ZUE)
Slovenian Accounting Standards Slovenski računovodski standardi(Ur.l. RS 95/15, 74/16 – corr, 23/17, 57/18, 81/18)
Auditing Act Zakono revidiranju - ZRev-2(Ur.l. RS 65/08, 63/13 - ZS-K, 84/18)
*Official consolidated text

Source: www.pisrs.si, January 2020